Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

 

NieuwsTeamkleding VV Suameer

20 november 20:45  Aanschaf teamkleding VV Suameer meer »

41x gelezen

Algemene Najaarsledenvergadering

2 november 20:45  Agenda Algemene Najaarsledenvergadering Datum: Donderdag 17 november 2022 Aanvang: 21.00 uur Agenda: 1. Opening 2. Notulen Algemene voorjaarsledenvergadering 3. Mededelingen; a. Boxen b. Velden c. Kleding d. Technische commissie e. Vrijwilligers f. Keuken/kantine g. Trainer 4. Bestuursverkiezing; a. Aftredend: I. Voorzitter: Binne de Vries II. Algemeen lid: Sven Bakker, Jan Mulder, Ilona de Bruin b. Aantredend: I. Voorzitter: vacature! II. Algemeen lid: Piter de Vries, Miriam van der Veen, Grietje van der Veen 5. Financieel verslag Hoofdbestuur 2021-2022 6. Verslag kascommissie 7. Rondvraag 8. Sluiting vergadering. Graag tot dan!

46x gelezen

Puddingbroadsjesaksje VV Suameer

31 oktober 22:15  It is wer tiid foar de allerlekkerste broadsjes! De tiden feroarje en sa ek dizze aksje ... Wy komme dit jier net by de doarren del, mar freegje jo de bestelling foar 11 novimber troch te jaan fia tillefoannûmer 06 4749 4720. Op 11 novimber meitsje we mei in entûsjast tiim middeis de broadsjes, en dy kinne jo dan tusken 17.00 en 20.00 oere ophelje yn de kantine. Wy meitsje 300 doaskes klear, OP = OP. Foar 5 euro ha jo 4 ferskuorrend lekkere broadsjes by de kofje. Tip: Komt de tiid net goed út? Oerlis oars efkes yn de buert-app. Miskien is der ien dy’t it foar jo meinimme kin? Foar fragen kinne jo altyd skilje mei Miriam van der Veen: 06 4749 4720.

47x gelezen

Indeling jeugdteams 2022/2023

23 augustus 22:00   De indeling voor de jeugdteams voor het seizoen 2022/2023 is bekend. Zie onderstaand het overzicht. Het is ook terug te vinden op de team-informatie pagina's op de website van de club. Voor de teams zullen binnen kort team-apps worden aangemaakt. Via de team-apps zal meer bekend worden gemaakt over o.a. leiders, trainers en trainingstijden. meer »

283x gelezen

Familiedag

1 augustus 10:30  Famyljedei VV Suameer Ek dit jier wolle we mei alle leden en oanferwanten fan ús moaie klupke wer by inoar komme. Dit sil heve op saterdei 27 augustus. Dit jier begjinne we net moarns, mar kin de jongerein (oant en mei 15 jier) harren om 13.30 oere by de kantine melde om mei te dwaan mei spultsjes en oare ferdivedaasje. En jawis, der binne springkessens! Letter op de middei, om in oer as 16 à 16.30, ha we wat leuks foar de wat âldere jongerein en minsken wêrby it wurd jong miskien net hielendal mear fan tapassing is 😁 (oftewol eltsenien op de middelbere skoalle en âlder). Ek hjirfoar kin men sich krekt tefoaren melde by de kantine. Oanslútend is der sa as altyd wer in gesellige barbecue mei musikale oanklaaiing fan dit kear DJ Erwin. De kosten binne € 10,– per folwoeksene/âldere jongerein en € 5,– foar basisskoalle bern. Jim kinne jim oant en mei woandei 24 augustus opjaan by: Miriam van der Veen (magic_miriam@hotmail.com / 06-47 49 47 20) Ut namme fan VV Suameer winsket de nije aktiviteitenkommisje jim allen in moaie fakânsje ta. Faaks levert it wer genôch sterke ferhalen op foar by de barbecue. Oant sjen!

114x gelezen

Klusdag

28 juni 13:45  Op zaterdag 20 augustus is de jaarlijkse klusdag, helpen jullie mee? Opgave via Klaas Buma of Johan Koster.

124x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!